Obchodní podmínky

Obecné informace:

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje a jeho dovoz přes internetový obchod www.damesi.hotelzabcice.cz prostřednictvím elektronického formuláře.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu se společností Pepe Food & Gym, s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Předmět činnosti:
Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz pizzy a dalších pokrmů a potravinářského zboží do blízkého okolí dané provozovny. Pepe Food & Gym, s.r.o. se sídlem Pod Kopcem 207, Nosislav. IČ: 05653894, DIČ: 05653894

Otevírací doba a rozvoz:

Provozovna Hotel Žabčice má pevně stanovenou otevírací dobu, která může být změněna. Telefonické a on-line objednávky se přijímají v otevírací době, a to do uvedené provozní doby. Hotel Žabčice si vyhrazuje právo stanovit minimální výši objednávky dle rozpisu a právo nerozvážet do některých oblastí nad uvedenou oblast rozvozu. Osobní odběr na provozovně není omezen minimální výší objednávky.

Platební podmínky:
Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, platební kartou při převzetí. Platba stravenkami není umožněna. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK).

Produkty:
Nápoje se rozváží pouze s pizzou nebo hlavním jídlem, rovněž tak porcované dezerty a zmrzliny. Samostatně je možné zakoupit pouze celý dort. Alkoholické nápoje neprodáváme osobám mladším osmnácti let. V provozovně Hotel Žabčice nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách. Každý produkt obsahuje ingredience v obvyklém množství dle naší receptury. Zákazník si při objednávce může každý produkt upravit přidáním ingredience/ingrediencí navíc za příplatek. Výměna ingrediencí není možná kompenzací ceny, ingredience navíc je vždy za plný příplatek uvedený na eshopu i v případě, že je původní ingredience u produktu nahrazována jinou. Velikosti pizz jsou uváděné pouze orientačně, váha těsta je normovaná, ale díky ručnímu rozdělávání pizzy může být velikost mírně odlišná od uváděné velikosti. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Doručení objednávek:
Pepe Food & Gym s.r.o. se snaží doručit objednané produkty a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže Hotel Žabčice nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu.

Reklamace:

CARUSO PIZZA doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna za nový produkt, nebo patřičná sleva z příští objednávky či jiná alternativa. Nová objednávka bude dodána v co nejkratším termínu. Produkt lze reklamovat pouze v den, kdy byl zakoupen. Reklamace prosím řešte ihned telefonicky daném telefonním čísle provozovny.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Provozovatel těchto webových stránek (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR). Subjektem údajů je každý zákazní fyzická osoba, která využívá služeb těchto internetových stránek.

1. Rozsah zpracování
Při objednávce služeb / zboží nabízeným provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů:

Povinné:
Křestní jméno
Příjmení
Telefon
Nepovinné:
Poznámky
Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Vkládání veškerých osobních údajů na těchto internetových stránkách je zcela dobrovolné.

2. Účel zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je realizace poskytnutí služby. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy / objednávky. Bez těchto údajů není možné smlouvu realizovat / dokončit objednávku. Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence provozovatele.

3. Doba zpracování
Doba zpracování osobních údajů je po dobu 3 let od uskutečnění objednávky (promlčecí lhůta).

4. Právní základ zpracování
Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě údajů nezbytných k uzavření smlouvy / plnění objednávky. Zákazník (Subjekt údajů) v tomto případě nemusí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Společná ustanovení

1. Předávání třetím osobám
Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů třetím osobám.

2. Předávání do 3. zemí
Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí

3. Práva uživatele
Požádá-li subjekt údajů Provozovatele těchto internetových stránek o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Uživatel (subjektu údajů) má právo:
svůj souhlas kdykoli odvolat;
požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);
odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a),, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
podat stížnost u dozorového úřadu;
4. Závěr
Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.
Tyto podmínky jsou platné od 20.7.2021