Reklamační řád

Výskyt vady Zboží je Kupující povinen oznámit Společnosti neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání Zboží.

Společnost doporučuje Kupujícím, okamžitě při převzetí Zboží zkontrolovat, jestli Společností dodané Zboží odpovídá objednávce Kupujícího.

Reklamaci (oznámit vadu Zboží) je možné provést buď telefonicky na telefonním čísle 608 003 700, e-mailem na e-mail: info@hotelzabcice.cz nebo osobně na Provozovně.

Při vyřizování reklamace je Kupující povinen předložit doklad o zakoupení Zboží (účtenku). Pro snadnější a rychlejší vyřízení reklamace Společnost doporučuje Kupujícím, aby v případě uplatnění reklamace předložili/zaslali také fotografii reklamovaného Zboží (vady Zboží).

Reklamace vyřizuje Společnost zpravidla neprodleně. O průběhu reklamace Společnost Kupujícího informuje obvykle telefonicky.

Společnost odpovídá za všechny vady Zboží, které má Zboží při převzetí Kupujícím, i když se projeví později. Za vadu však nelze považovat přirozenou změnu vlastností Zboží v čase. Vždy je nutné zakoupené Zboží užívat k určenému účelu.

V případě, že vada Společností dodaného Zboží je podstatným porušení Smlouvy, má Kupující právo požadovat odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodání chybějícího Zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Kupující sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Pokud Kupující nesdělí Společnosti výběr svého práva z vady prodaného Zboží nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady Společnosti, má Kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení Smlouvy.

Provedenou volbu práva z odpovědnosti Společnosti za vady není Kupující oprávněn měnit bez souhlasu Společnosti, což neplatí, pokud Kupující žádal opravu Zboží, kterou nelze provést (neopravitelná vada).

Pokud Společnost neodstraní Kupujícím vytknuté vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Společnost Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.

Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Společnosti se považuje takové porušení povinnosti ze Smlouvy, o němž Společnost již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by Zákazník Smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

V případě, že vada Společností dodaného Zboží je nepodstatným porušením Smlouvy má Kupující právo požadovat odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Společnost vadu včas (tj. v přiměřené lhůtě s ohledem na charakter vytknuté vady) nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.

Provedenou volbu práva z odpovědnosti Společnosti za vady není Kupující oprávněn měnit bez souhlasu Společnosti.
Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží, použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li Kupující Zboží, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí v takovém případě Kupující Společnosti, co ještě vrátit může, a dá Společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

V případě oprávněné reklamace Zboží náklady na dopravu související s reklamovaným Zbožím hradí Společnost.